MIWELI DAGLAR

LOGISTICS

Logistika işleriňiz bar bolsa, onda siz dogry ýerde.  

HOŞ GELDİŇİZ

Kärhanamyzyň entek ýaşlygyna garamazdan dünýäniň islendik künjeginden ýükleriňizi almak we olary siziň islegiňize görä eltip bermek işleri amala aşyrylýar. Ulgam dürli ýollar arkaly, howa, gara ýol, demir we deňiz ýollary arkaly işleýär. Siziň islegleriňiz biziň üçin esasy wezipe bolup durýar. Ýükleriňiz ynamly ellerde, özüniň gymmatyny ýitirmän eltilmeli salgysyna wagtynda gowuşýar. Kärhanamyz diňe bir ýükleri eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirmän, ol eýsem dürli görnüşli gurluşyk we beýleki harytlary hem size eltip bermekligi hödürleýär. Kärhanamyz döwrebap şekilde, dünýäniň kämil ulaglarynda bu işi amala aşyrýar.  Onda durman geliňde, biziň işimizi öz gözleriňiz bilen görüň we biziň hyzmatymyzdan peýdalanyň. Miweli daglar logistika

MIWELI DAGLAR

Uzak menzilli ýükleriňizi 

MIWELI DAGLAR bilen aşyryň


MIWELI DAGLAR

Indi MIWE-BAKJA önümleri hilini üýtgetmezden ÝÖRITE ULAGLARDA äkidilýär

MIWELI DAGLAR

Hyzmatymyz siziň üçin TIZ YNAMLY WE ELÝETERLI derejede

MIWELI DAGLAR LOGISTICS

+993 61 72 73 72

+993 61 90 79 09


+993 64 70 54 77

+993 61 70 54 77


Aşgabat şäheri G.Kuliýew köçesi 8-nji jaýy 306


© 2022 Copyright | Miweli Daglar Logistics